วันอาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2565

การขออนุญาตจัดงาน (ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงม่วน (ศปก.อ.เชียงม่วน)…

ที่มา : ไลน์กลุ่ม กน./ผญบ.อ.เชียงม่วน