วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

24 มีนาคม 2566 งานเปิดพื้นที่การเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบเกษตรอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 มูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม “เปิดพื้นที่การเรียนรู้ต้านการพัฒนาระบบเกษตรอย่างยั่งยืน ” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ จากแปลงเกษตรตัวอย่าง ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน อำเภอปง อำเภอจุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิซาการ ณ แปลงเกษตรตัวอย่าง คุณอัมพร มูลศรี บ้านท่ฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี นายนพกรณ์ ขันทะบุตร รองนายก อบต.สระ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายอำเภอเชียงม่วน ประกอบด้วย กศน.อำเภอเชียงม่วน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน และนายปั่น มูลศรี ผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสระ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้…

ซึ่ง มูลนิธิรักษ์ไทย ฝ่ายเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานโครงการ She Feeds the World สนับสนุนโดย PEPSICO FOUNDATION ผ่าน CARE USA เพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่เกษตรกรรุ่นใหมในการเข้าถึง และดูแลจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าถึงตลาด เพิ่มสามารถในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ และสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่สตรีเพื่อความเสมอภาคทางเพศโครงการพื้นที่การดำเนินงาน : 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และนจังหวัดเชียงราย ในจังหวัดพะเยา มีพื้นที่เป้าหมายใน 3 อำเภอ คือ อำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน มีระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ปี 2565-2567 รวมระยะเวลา 3 ปี …

กดดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

เชียงม่วน เมืองงาม : รายงาน