วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2567

ประกาศ บริษัทเอ็มจีพี ช้อปปิ้งมอลลส์ จำกัด เรื่อง การแจ้งขอรับเหรียญที่สั่งถอนก่อนปิดระบบ

ประกาศ บริษัทเอ็มจีพี ช้อปปิ้งมอลลส์ จำกัด

เรื่อง การแจ้งขอรับเหรียญที่สั่งถอนก่อนปิดระบบ

บริษัทฯจะเปิดให้สมาชิกแจ้งขอรับเหรียญที่สั่งถอนก่อนปิดระบบ ได้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และจะเปิดให้แจ้งขอรับเหรียญได้อีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

แจ้งขอรับเหรียญ MMSC ที่สั่งถอนในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
(เริ่ม 1 มีนาคม-10 พฤษภาคม 2567)

https://forms.gle/aQjz96uc6jdkFQgn8