วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าข้าวสารเพื่อหารายได้สมทบกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

ด้วยกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วนมีวัตถุประสงค์และมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ และเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและมีหน้าที่ในการหารายได้สมทบกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน โดยการเชิญชวนบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่กึ่งกาชาดในโอกาสต่างๆ ซึ่งในอำเภอเชียงม่วนมีผู้ด้อยโอกาส เป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน ทางอำเภอเชียงม่วนจึงเห็นว่าควรให้จัดทอดผ้าป่าข้าวสารขึ้นในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

เพื่อให้การทอดผ้าป่าข้าวสารเพื่อหารายได้สมทบกึ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และบูรณาการการทำงานร่วมกัน อำเภอเชียงม่วนจึง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนได้ร่วมบริจาคข้าวสารหรือเงินเพื่อสมทบทุนกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน และรวบรวมข้าวสารและเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันบริจาค นำไปมอบให้กิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วน ก่อนการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 จึงขอพี่ น้อง ประชาชนอำเภอเชียงม่วน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขออนุโมทนากับทุกท่านด้วย สาธุ สาธุ สาธุ…

ที่มา : ไลน์ /กน.ผญบ.อ.เชียงม่วน