วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

ด่วน ! เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 4 ตําบลเชียงม่วน

มาตรการ แนวทาง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 4 ตําบลเชียงม่วน

ให้ประชาชนในพื้นที่ ตําบลเชียงม่วน ทุกหมู่บ้าน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

1. ผู้ที่ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านไชยสถาน วันที่ 12 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น. ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ไม่จําเป็นไม่ออกไปที่ชุมนุมชน ไม่คลุกคลีกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือ สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการป่วยทางเดิน หายใจ คือ อาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่ได้รับรส ให้ประสานกับ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่

2. ผู้ที่ไปทําบุญที่วัดไชยสถาน หมู่ที่ 4 ตําบลเชียงม่วน วันที่ 15 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 15.00 น. ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ไม่จําเป็นไม่ออกไปที่ชุมนุมชน ไม่คลุกคลี กับบุคคลอื่น เว้นระยะห่างจากคนอื่น หมั่นล้างมือ สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการป่วยทางเดินหายใจ คือ อาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่ได้รับรส ให้ประสานกับ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

3. ผู้ที่สัมผัส หรือพูดคุย พบปะ กับผู้ที่ไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านไชยสถาน วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 12.00 – 16.00 น. (ตามข้อ 1) ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ไม่จําเป็นไม่ออกไปที่ชุมนุมชน ไม่คลุกคลีกับบุคคลอื่น เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตร หมั่นล้างมือ สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการป่วยทางเดินหายใจ คือ อาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่ได้รับรส ให้ประสานกับ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

4. ประชาชนทั่วไป ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ไม่จําเป็นไม่ออกไปที่ ชุมนุมชน ไม่คลุกคลีกับบุคคลอื่น เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตร หมั่นล้างมือ

5. ติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบข้อมูล จาก รพ.สต. ในพื้นที่ ไม่ตื่นตระหนก และ ไม่โพสต์ ไม่แขร์ข้อมูล ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและยืนยัน

6. ขอความร่วมมือ งดจัดกิจกรรม งดจัดงานที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Poppy Sherilyn