วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ส.ส.จีระเดช ศรีวิราช มอบที่นอนและเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับมอบให้โรงพยาบาลสนามและสถานที่พักคอย (Community isolation) และตรวจความพร้อมสถานที่พักคอย ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ ร.ท. บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมต้อนรับ ท่าน ส.ส. จีระเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 3 จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะ มอบที่นอนและเครื่องใช้ต่างๆสำหรับมอบให้โรงพยาบาลสนามและสถานที่พักคอย (Community isolation) ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เวลา 15.00 น. เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ด้านผู้สูงอายุและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เพื่อเป็นกลไลในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


เวลา 15.40 น. ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามและสถานที่พักคอย (Community isolation) จำนวน 2 จุด ได้แก่ โรงพยาบาลสนามและสถานที่พักคอย (Community isolation) ตำบลเชียงม่วน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน และโรงพยาบาลสนามและสถานที่พักคอย (Community isolation) ตำบลสระ ณ อาคาร อบต.สระ(หลังเก่า) ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโควิด โดยสามารถ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ประมาณ 150 คน ที่จะเข้ามารักษาในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน

ที่มา : ไลน์ กน./ผญบ.อ.เชียงม่วน