วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

อำเภอเชียงม่วน เชิญชวน สั่งจองเสื้อ “อยู่เชียงม่วน ม่วนขนาด” รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน

เชิญชวน สั่งจองเสื้อ
“อยู่เชียงม่วน ม่วนขนาด”

‘ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้
กิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน เพื่อใช้
ในกิจการสาธารณกุศล ช่วยเหลือ
ผู้ยากจน ผู้ป่วย ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่
อำเภอเชียงม่วน ‘

สนใจสั่งจองที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงม่วน
ป.ธีรภัทร 0639037708
คุณ นราภรณ์ (เสมียนตราอำเภอ) O88-981-5339

ที่มา: ไลน์ กน./ผญบ.อ.เชียงม่วน