วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคระดับตำบลเทศบาลตำบลเชียงม่วน ด้วยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แจ้งประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคระดับตำบล เทศบาลตำบลเชียงม่วน

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างหลายพื้นที่ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มจากเดิม ผลการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูงไม่พบการติดเชื้อเพิ่ม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากการระบาดของโรค

จึงขอความร่วมจากประชาชนทุกคนในพื้นที่ร่วมมือกันปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

1 .ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ อย่างน้อย 30 วินาที หากไม่สะดวกควรใช้แอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์

2. พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8-9 ช.ม.ต่อวัน เพื่อเสริมภูมิต้านทาน

3. ทานอาหารปรุงสุก สะอาด และใช้ช้อนกลางทุกครั้ง

4. เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง, แออัด และมีคนจำนวนมาก

5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

6. ความตระหนกต่อการระบาดของโรค อาจก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งความเครียดทำให้การทำงานของภูมิคุ้มกันลดลงลด

7. หากมีอาการเจ็บป่วยควรปรักษาแพทย์ หรือบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อการดูแลที่ถูกวิธี

8. การฉีดวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสและลดความรุนแรงของโรค

ท่านที่ยังไม่ฉีดวัคซีนสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ รพ.เชียงม่วน ตามนัดหมาย “โปรดอย่าตระหนก แต่เราต้องตระหนัก เพราะจะต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้”