วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

สมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งมอก ตำบลบ้านมาง…

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และคณะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งมอก พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับประชาชน ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…

กดดูรูปเพิ่มเติม>>>

ทีม: เชียงม่วน เมืองงาม