วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567

แจ้งประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคระดับตำบลเทศบาลตำบลเชียงม่วน ด้วยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 ธ.ค. 2021
แจ้งประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคระดับตำบล เทศบาลตำบลเชียงม่วน ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างหลายพื้นที่ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มจากเดิม ผลการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูงไม่พบการติดเชื้อเพิ่ม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อลดปัจ